dr Tomasz Ordysiński - biznes, edukacja, nauka
Welcome arrow Publications  
wtorek, 20 sierpień 2019
Publications
Wykaz publikacji
Wydane drukiem:
1.    Ordysiński T. Organizacja systemu do oceny działalności naukowej pracowników uczelni. Praca magisterska, Szczecin 2000
2.    Ordysiński T. Interaktywne metody e-biznesu w sieci Internet (wybrane problemy). Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej 1/2000, wydawnictwo „INFORMA” Wydziału Informatyki PS
3.    Ordysiński T. Funkcje agentów w wirtualnych organizacjach gospodarczych. Materiały IV konferencji z cyklu Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji – Ekonomiczne aspekty globalizacji informacji, 2001.
4.    Budziński R., Ordysiński T. Metody outsourcing’u w rozwiązaniach e-biznesowych (zarys problemu). Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych – PAN, Warszawa 2001
5.    Budziński R., Ordysiński T. Outsourcing IT and virtualization in e-business solutions (selected issues). Advanced Computer Systems (ACS) Szczecin 2001
6.    Ordysiński T. Metody ekstrakcji wiedzy z hurtowni danych gospodarczych. Zeszyt Naukowy Studia Informatica Nr 16, US.
7.    Budziński R., Ordysiński T. Informacja jako kluczowy składnik przedsiębiorstwa „Nowej gospodarki”. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Szczecin 2002
8.    Budziński R., Ordysiński T. Metody ekstrakcji wiedzy w zasobach informacyjnych przedsiębiorstwa Nowej Gospodarki. Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce, IBS PAN, Warszawa 2002
9.    Budziński R., Ordysiński T. Outsourcing IT and virtualization in e-business solutions (selected issues). Advanced Computer Systems (ACS), Kluwer Academic Publishers, Boston 01.2002
10.    Budziński R., Ordysiński T. Virtualization of data warehouse technology in enterprise. Advanced Computer Systems (ACS) Szczecin 2002
11.    Budziński R., Ordysiński T. Wirtualne hurtownie danych w przedsiębiorstwie. Informatyka w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, Szczecin-Gorzów Wlkp. 2002
12.    Budziński R., Ordysiński T. Metody ekstrakcji wiedzy z hurtowni danych ekonomicznych w procesie wspomagania zarządzania. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SGGW, Warszawa 2003
13.    Ordysiński T., Szaranek A. Ekstrakcja wiedzy z hurtowni danych przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu sieci neuronowych. Wiedza światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, Szczecin 2003
14.    Ordysiński T. Wartość IT w przedsiębiorstwie. Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Szczecin 2003
15.    Ordysiński T. Metody analizy inwestycji informatycznych w przedsiębiorstwie. Zeszyt Naukowy Studia Informatica Nr 18, US.
16.    Becker A., Ordysiński T. Taksonomiczna miara rozwoju usług e-biznesowych w Polsce. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SGGW, Warszawa 2004
17.    Ordysiński T. Metoda AHP w określaniu strategii włączenia przedsiębiorstwa do
e-biznesu. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Szczecin 2004
18.    Ordysiński T. Strategie rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie. Metody, narzędzia i systemy informatyczne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi. Monografia pod redakcją L. Drelichowskiego, A. Januszewskiego. Bydgoszcz 2004
19.    Ordysiński T. Ekonomiczne uwarunkowania przemian e-biznesowych w działalności przedsiębiorstwa. Rozprawa doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004
20.    Ordysiński T. Rozwój e-biznesu w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wybrane problemy elektronicznej gospodarki – monografia pod redakcją: M. Niedźwiedzińskiego oraz K. Lange-Sadzińskiej, Łódź 2005
21.    Ordysiński T. Zarządzanie strategią e-biznesu w przedsiębiorstwie sektora MŚP. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji”. Łódź 2005
22.    Ordysiński T. Wielokryterialne modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie. Modelowanie preferencji a ryzyko ’06. Katowice 2006
23.    Ordysiński T. Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie. Monografia wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-7241-545-5
24.    Ordysiński T. Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu, Recenzowany artykuł w ogólnopolskim czasopiśmie EUROEKSPERT 12/2007, ISSN 1897-0362
25.    Ordysiński T. Methods of calculating website market value Publikacja w Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 17, No. 3B,Wydawnictwo HARD 2008
26.    Ordysiński T. Metody szacowania wartości rynkowej serwisu internetowego Publikacja w Studiach i Materiałach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedza tom 16 ISSN 1732-324X 2008-11-23 2008
27.    Ordysiński T. Knowledge management in e-business strategy STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT, Bydgoszcz 2009
28.    Budziński R., Ordysiński T. Informacja jako kluczowy składnik przedsiębiorstwa „Nowej gospodarki”. Studia Informatica nr 24, Szczecin 2009
29.    Ordysiński T. Zarządzanie wiedzą jako element strategii organizacji w e-gospodarce. Uniwersytet Szczeciński 2009
30.    Ordysiński T. Ontology of e-commerce application functionality.  Information System in Management. WULS Press Warszawa 2010
31.    Ordysiński T. Internet based start-up and business – entrepreneur dilemma about “on-line added value”. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, ISSN 1647-1989 IBER ISG Portugal 2011
32.    Ordysiński T. E-learning jako element e-biznesu. Zeszyty Naukowe nr 651 Ekonomiczne Problemy Usług nr 68 Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego Tom II Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011
33.    Ordysiński T. Ontology of factors determinig website’s value. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. Informatyka ekonomiczna nr 20. Wybrane zagadnienia. 2011
34.    Ordysiński T. Ontologia metod wyceny serwisów internetowych. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach – Komunikacja elektroniczna. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2011
35.    Ordysiński T. Ontology of e-commerce solution. Strategie e-biznesu (czeka na druk)
36.    Ordysiński T. Ontology of e-learning applications. IBIZA, Journal Annales UMCS, Informatica, Volume 11, Number 1 / 2011, Publisher: Versita, Warsaw, ISSN    1732-1360 (Print), 2083-3628 (Online) Online Date: Monday, December 12, 2011
37.    Ordysiński T. Ontology as a description method of knowledge management systems classification. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT Tom 42, POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT Bydgoszcz 2011 (nie ma kopii)
38.    Ordysiński T. Integrated information systems applied in SME sector. IBER ISG Portugalia No 3 (czeka na druk) 2012
39.    Ordysiński Tomasz Net Readiness of SME enterprises from West Pomeranian Voivodeship. Polish Journal of Management Studies no 5 2012
40.    Ordysiński T. Badania przygotowania przedsiębiorstw na terenie województwa Zachodniopomorskiego do inicjatyw e-biznesowych. ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO NR  000 EKONOMICZNE PROBLEMY  USŁUG NR  00 2012
41.    Ordysiński T. Kanban based information management in organization. X Kongres Polskiego Stowarzyszenia Zarządzenia Wiedzą, Bydgoszcz 2013. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT )  PSZW - lista czasopism MNiSZ - część B; poz. 1543; nr ISSN 17 32-324X : 7 pkt.

 
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk